flickr linkedin
Kipa

Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri

Şirketin Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

Şirketin Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

Şirketimizin kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL'dir. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 1.332.682.000 TL olup her biri 1 TL değerinde 1.332.682.000 adet paya bölünmüştür. Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. Mevcut 1.332.682.000 TL'lik çıkarılmış/ödenmiş sermayeyi oluşturan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir:

Kipa'nın Ortaklık Yapısı

İmtiyazlı Paylar

Şirket’in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek en az beş en fazla dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmenin 9.Maddesinde belirtilen adedi; (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarlardan (A) Grubu pay sahiplerinin her bir hisse için 15 (onbeş) oyu, diğer grup pay sahiplerinin her bir hisse için 1 (bir) oyu vardır. Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 479. maddesi 3 bendi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi (e) fıkrası gereği, Esas Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklikte, ibra ve sorumluluk davası açılmasında oyda imtiyaz kullanılamaz.